Regulamin sprzedaży testów na obecność wirusa SARS-CoV-2 w serwisie SzybkiTest.com.pl

Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki korzystania ze strony internetowej https://SzybkiTest.com.pl/ w zakresie kupna przez profesjonalnych użytkowników w rozumieniu art. 2 ust. 1. pkt 26 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2020.186 t.j. z dnia 2020.02.06 ze zm.), atestowanych testów na obecność wirusa SARS-CoV-2. Regulamin określa warunki kupna-sprzedaży, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego znajdującego się pod adresem: https://SzybkiTest.com.pl/.

Rejestrując się lub w inny sposób korzystając z Serwisu, Klient akceptuje niniejszy Regulamin oraz Politykę Prywatności, która stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.

Akceptując niniejszy Regulamin, Klient zobowiązuje się do wykorzystywania Produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.

Umowy sprzedaży i o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierane są na podstawie prawa polskiego i w języku polskim.

§1. Definicje:

Na potrzeby Regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

Właściciel Serwisu (zwany również „Spółką” lub „Sprzedawcą”) – spółka Hemp&Health S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 13 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000396780, NIP: 525-23-82-713, REGON: 140778886, kapitał zakładowy 2.922.000 zł (dwa miliony dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące złotych), opłacony
w całości,

Kupujący/Klient – osoba dokonująca lub zamierzająca dokonać zakupu w Serwisie za pośrednictwem Strony Internetowej, będąca profesjonalnym użytkownikiem w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2020.186 t.j. z dnia 2020.02.06 ze zm.),

Regulamin – dokument, który reguluje prawa i obowiązki Kupującego oraz warunki zawarcia umowy ze Sprzedawcą za pośrednictwem Strony Internetowej,

Produkt – rzecz ruchoma dostępna w ofercie Serwisu, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży, w postaci wyrobu medycznego, stanowiącego atestowany test na obecność wirusa SARS-CoV-2 o nazwie „Szybki test kasetkowy”,

Serwis – serwis internetowy SzybkiTest.com.pl,

Strona Internetowa – strona internetowa należąca do Właściciela Serwisu, do której niniejszy Regulamin ma zastosowanie, dostępna pod adresem: https://SzybkiTest.com.pl/,

Umowa – umowa sprzedaży Produktu, dostępnego w Serwisie, zawarta pomiędzy Klientem a Spółką za pośrednictwem Strony Internetowej,

Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Spółkę na rzecz Klienta za pośrednictwem Strony Internetowej,

Ustawa – ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych Dz.U.2020.186 t.j. z dnia 2020.02.06 ze zm.,

art. 2 ust. 1 pkt 26 Ustawy – profesjonalny użytkownik – osoba będąca świadczeniodawcą lub zatrudnioną u świadczeniodawcy, posiadającą wiedzę lub doświadczenie zawodowe, które umożliwiają używanie wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem,

RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Spółkę na Stronie Internetowej, oferujący sprzedaż Produktów.

§ 2. Postanowienia ogólne:

Niniejszy regulamin określa warunki korzystania ze strony internetowej w zakresie kupna przez profesjonalnego użytkownika atestowanych testów na obecność wirusa SARS-CoV-2, a ponadto określa warunki kupna-sprzedaży, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego znajdującego się pod adresem: https://SzybkiTest.com.pl/

Do korzystania z systemu teleinformatycznego w tym przeglądania serwisu SzybkiTest.com.pl i składania zamówień na Produkty niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do publicznej sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari w aktualnej wersji. Do korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu, składania Zamówień, niezbędne jest ponadto aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail) i telefon.

Użytkownicy Strony Internetowej mają obowiązek korzystania ze strony internetowej w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Spółki oraz osób trzecich. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

Zabrania się Klientowi korzystania z innych kont klientów oraz udostępniania swojego konta innym osobom. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Zakazane jest dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§ 3. Opis i zasady korzystania ze świadczonych Usług:

Korzystanie ze Sklepu przeznaczone jest dla osób pełnoletnich, zaś akceptacja niniejszego Regulaminu jest równoznaczna ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, iż ma on świadomość, że Produkt jest wyrobem medycznym przeznaczonym wyłącznie dla profesjonalnych użytkowników w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 26 Ustawy.

Akceptacja Regulaminu jest jednoznaczna ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, że jest on profesjonalnym użytkownikiem i nabywa on Produkt jako profesjonalny użytkownik oraz posiada wiedzę o niedopuszczalności dostarczania i udostępniania Produktów podmiotom innym niż świadczeniodawcy lub osoby zatrudnione u świadczeniodawcy, posiadającym wiedzę lub doświadczenie zawodowe, które umożliwiają używanie wyrobu medycznego zgodnie z jej przeznaczeniem.

Akceptacja Regulaminu jest jednoznaczna ze złożeniem przez Klienta zobowiązania do przestrzegania, określonego w art. 10 ust. 2 Ustawy, zakazu dostarczania i udostępniania takich Produktów osobom, które nie są profesjonalnymi użytkownikami, z przeznaczeniem do samodzielnego używania.

Ceny Produktów wskazane na Stronie Internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a zamieszczone na Stronie Internetowej informacje o Produktach stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

§ 3. Warunki zawierania Umowy Sprzedaży

Za pośrednictwem Strony Internetowej Spółka świadczy na rzecz Klientów Usługi elektroniczne polegające przede wszystkim na zawieraniu Umów sprzedaży dot. Produktów. Świadczenie Usług elektronicznych na rzecz Klientów odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie, a zawarcie Umowy sprzedaży Produktu możliwe jest wyłącznie po zaakceptowaniu warunków Regulaminu przez Klienta.

W celu zawarcia Umowy Klient zobowiązany jest uruchomić Stronę Internetową, zarejestrować się, wybrać Produkt, a następnie postępować zgodnie z kolejnymi krokami zawierania transakcji, a w szczególności wypełnić formularz zamówienia, zaakceptować niniejszy Regulamin, dokonać wyboru formy płatności i dostawy w oparciu o wyświetlane komunikaty, a następnie potwierdzić zawarcie transakcji poprzez przycisk dostępny na stronie podsumowania zamówienia, gdzie określone będą zamówione Produkty oraz ich łączna cena brutto wraz z opłatami za przesyłkę (dostawę), jak również wybrana forma płatności.

Klient, zawierając Umowę na zakup Produktów, zobowiązany jest w szczególności do zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia danych, w szczególności danych identyfikacyjnych, teleadresowych oraz korespondencyjnych.

Zamówienia niepełne lub co do których istnieją jakiekolwiek wątpliwości będą weryfikowane ręcznie przez obsługę Serwisu. Zamówienie takie może zostać anulowane przez Spółkę, o czym Klient zostanie poinformowany drogą telefoniczną lub mailową w ciągu 3 dni roboczych od daty założenia Zamówienia.

Zawarcie Umowy pomiędzy Spółką a Klientem następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta zamówienia w Serwisie SzybkiTest.com.pl z chwilą potwierdzenia zawarcia transakcji specjalnym przyciskiem potwierdzającym złożenie zamówienia i wolę uiszczenia związanej z nim płatności przez Klienta.

Po złożeniu Zamówienia Spółka niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Spółkę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Spółki o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży.

Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Serwisu oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w § 3 ust. 5. Regulaminu.

Niezależnie od innych postanowień Regulaminu, Zamówienie nie zostanie zrealizowane w przypadku: (1) podania przez Klienta nieprawidłowych lub fałszywych danych przy składaniu Zamówienia, w szczególności złożenie fałszywego oświadczenia w zakresie art. 2 ust. 1 pkt 26 Ustawy (2) braku możliwości kontaktu z Klientem pod podanym w zamówieniu numerem telefonu lub adresem e- mail, (3) nieprawidłowego złożenia zamówienia przez Klienta, (4) uznania przez Spółkę, że w przypadku zamówienia złożonego przez Klienta, występuje uzasadnione podejrzenie działania Klienta niezgodnego z prawem lub nadużycia uprawnień z niego wynikających, a w szczególności: hakerstwa, użycia cudzych danych identyfikujących, podszywania się pod inną osobę.

§ 4. Sposoby i terminy płatności za Produkt

Spółka umożliwia płatność za pośrednictwem elektronicznych serwisów/operatorów płatności, m.in. szybki przelew lub przy użyciu danych karty płatniczej, płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Spółki prowadzony w banku Santander.

Klient jest obowiązany do dokonania płatności za Produkt w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

§ 5. Koszt, sposoby i termin dostawy oraz odbioru Produktu

Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że dostawa Produktu w miejsce wskazane przez Klienta jest niemożliwa poprzez podmioty świadczące profesjonalnie usługi dostawy, z którymi współpracuje Spółka, lub Spółka, z uwagi na problemy technicznie uzna, że nie dostarcza Produktów dla podmiotów z określonej lokalizacji / obszaru geograficznego.

Koszty dostawy Produktu pokrywa Klient, dokonując zapłaty za dostawę wraz z zapłatą ceny za Produkt na rzecz Spółki. W związku z zawarciem Umowy Spółka wystawi na rzecz Klienta fakturę pro forma, obejmującą cenę sprzedaży oraz koszt dostawy, która zostanie Klientowi dostarczona wraz z Produktem. Po opłaceniu ww. kwoty zamówienia na podstawie faktury pro forma, Sprzedający wystawi fakturę VAT i prześle ją klientowi drogą elektroniczną na adres email Klienta podany w formularzu zamówienia.

Realizacja zamówienia następuje poprzez wysyłkę zakupionych produktów na adres podany przez Kupującego.

Spółka umożliwia następujące sposoby dostawy Produktu: za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz firmy kurierskiej.

Spółka zobowiązana jest do wysłania Produktów w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

Czas realizacji dostawy Produktu zależy od wybranego sposobu dostawy i następuje na warunkach i w czasie określonym w regulaminie konkretnego dostawcy.

Dokonując dostawy za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej Spółka odpowiada jedynie za winę w wyborze. W szczególności Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi pocztowej/kurierskiej, jeżeli tylko powierzyła wykonanie czynności profesjonalnemu podmiotowi. Z chwilą wydania przez Spółkę towaru przedstawicielowi firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej przechodzą na Klienta korzyści i ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru. Spółka w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

W razie przesłania towaru do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej.

§ 6. Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy:

Klient, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo pisemnie odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty objęcia w posiadanie kupionego Produktu. Wniosek o odstąpienie od umowy należy wysłać na adres email Spółki: biuro@hhsa.pl.

Spółka gwarantuje zwrot wpłaconej kwoty w ciągu 14 dni roboczych na rachunek bankowy, z którego zainicjowano wpłatę bez obciążenia Klienta dodatkowym kosztem.

Klient ma prawo odesłać niewykorzystane egzemplarze Produktu, a Spółka zobowiązuje się do ich odbioru od Klienta, o ile nie rozpoczęto korzystania z Produktu Spółki. Klient ponosi wszelkie koszty związane z dostarczeniem niewykorzystanych egzemplarzy Produktu Spółce, w szczególności koszty dostawy.

§ 7. Polityka prywatności i Ochrona danych osobowych

Administratorem Serwisu oraz Administratorem Danych osobowych Użytkowników Serwisu w rozumieniu RODO jest spółka Hemp&Health S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 13 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000396780, NIP: 525-23-82-713, REGON: 140778886, kapitał zakładowy 2.922.000 zł (dwa miliony dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące złotych), opłacony w całości.

Dane osobowe będą przetwarzane:

w celu zawarcia Umowy i/lub realizacji obowiązków wynikających z Umowy, w tym do kontaktowania się w celu prawidłowego wykonania Usługi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, i obejmują w szczególności: dane identyfikacyjne (np. imię i nazwisko, NIP), dane kontaktowe (adres korespondencyjny, adres do doręczeń, numer telefonu, adres e-mail itp.), metadane dotyczące komunikacji (np. data kontaktu) i jej treść. Podanie danych jest dobrowolne, ale może być konieczne w celu zawarcia lub wykonania Umowy

w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, np. gdy zgodnie z przepisami podatkowymi lub rachunkowymi Administrator jest zobowiązany do rozliczenia zawartej Umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

w przypadku, gdy cele przetwarzania wynikają z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, np. konieczności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, prowadzenia korespondencji, w tym marketingowej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Do danych osobowych dostęp uzyskują wyłącznie odpowiednio upoważnieni pracownicy, współpracownicy lub podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalności, tj. doradcy (prawni, podatkowi, księgowi itp.) Administratora, jak również podmioty trzecie współpracujące
z Administratorem lub podmioty, które świadczą usługi w zakresie wsparcia i obsługi systemów IT,
z których korzysta Administrator. Wszystkie ww. podmioty uzyskują dostęp do danych osobowych wyłącznie w zakresie w jakim jest to niezbędne.

Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, ani do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do realizacji poszczególnych celów, dla których są one przetwarzane. Co do zasady, dane osobowe zebrane w celu zawarcia i realizacji Umowy przetwarzane są przez okres konieczny do wykonania obowiązków wynikających z tej Umowy, chyba że regulacje prawne, w szczególności rachunkowe lub podatkowe, obligują Administratora do przetwarzania danych osobowych przez dłuższy okres i/lub do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń, który wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa – w zależności od tego, który z ww. okresów jest dłuższy. Wyżej wskazane okresy przetwarzania danych mogą ulec odpowiedniemu, niezbędnemu wydłużeniu, w przypadku roszczeń i postępowań, np. sądowych – o czas trwania tych postępowań oraz ich rozliczenia.

Administrator może być również zobowiązany do udzielenia określonych informacji, w tym przekazania danych osobowych, organom władzy publicznej, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Klienta zgody.

Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie), gdy w jej przekonaniu, przetwarzanie jej danych osobowych będzie naruszało przepisy RODO.

§8. Odpowiedzialność Spółki i procedura reklamacyjna:

Spółka zobowiązuje się do dostarczenia Klientom Produktów wolnych od wad fizycznych oraz prawnych.

W transakcjach, dla których zastosowanie znajduje niniejszy Regulamin, wyłącza się stosowanie art. 556-576 Kodeksu cywilnego dot. rękojmi za wady, przy założeniu, iż Klient nie jest konsumentem.

Odpowiedzialność Spółki za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania ograniczona zostaje wyłącznie do szkody rzeczywistej, z wyłączeniem utraconych korzyści. Odpowiedzialność Spółki limitowana jest do wysokości ceny towaru zapłaconej przez Klienta na rzecz Spółki.

Wszelkie reklamacje związane z wykonaniem Umowy należy składać na adres poczty elektronicznej kontakt@SzybkiTest.com.pl.

Spółka rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania oraz informuje niezwłocznie Klienta, za pomocą poczty elektronicznej lub drogą pocztową o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia Spółka zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Klienta przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.

Rozpatrzenie reklamacji przez Spółkę jest ostateczne, Klientowi nie przysługuje prawo odwołania się od decyzji Spółki.

Reklamacje będące następstwem niestosowania się do treści niniejszego Regulaminu nie będą przez Spółkę uwzględnienie.

Wszelkie inne powiadomienia, uwagi i pytania dotyczące funkcjonowania Serwisu można kierować pocztą elektroniczną na adres kontakt@SzybkiTest.com.pl.

§9. Własność intelektualna:

Spółka oświadcza, że Serwis SzybkiTest.com.pl oraz jego zawartość chroniona jest przepisami prawa, w tym w szczególności ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994, Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), a naruszenie tych praw zagrożone jest sankcjami cywilnymi
i karnymi.

Użytkownik Strony Internetowej ma obowiązek bezwzględnego poszanowania ww. praw własności intelektualnej należących do Spółki i innych podmiotów, poprzez niewykorzystywanie w jakikolwiek sposób, bez uzyskania uprzedniej zgody Spółki lub ww. innych podmiotów, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności jakichkolwiek elementów, wchodzących w zakres zawartości Strony Internetowej.

Spółka ma prawo wszcząć przeciwko osobie, która w sposób nieuprawniony korzysta z ww. elementów Strony Internetowej bez pisemnej zgody, postępowania cywilnego lub karnego, zmierzającego do ochrony praw Spółki.

§10. Postanowienia końcowe:

Spółka zastrzega sobie prawo przeniesienia części lub całości praw i obowiązków wynikających
z niniejszego Regulaminu oraz praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią lub zawarcia odnośnie nich umów podwykonawstwa. Klient nie może bez pisemnej zgody Spółki cedować lub zrzekać się praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu.

Spółka zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie w dowolnym czasie. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna od momentu opublikowania na Stronie Internetowej jego nowej wersji, wraz z informacją o jego zmianie. O zmianie Regulaminu Spółka ma prawo poinformować Klienta z wyprzedzeniem 7 dniowym drogą elektroniczną, na adres e-mail Klienta.

Zmiany Regulaminu w zakresie, w jakim odnoszą się do Umów zawartych przed wejściem w życie nowej wersji Regulaminu, nie mają wpływu na warunki i wykonywanie takich Umów.

Spółka zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia dostępności Strony Internetowej w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Stromy Internetowej.

Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle wykonywania Umowy, jeżeli nie zostaną rozstrzygnięte polubownie, będą rozpatrywane przez sąd polski według właściwości miejscowej dla siedziby Spółki.

Niniejszy Regulamin, jak również wszelkie stosunki prawne powstałe na jego podstawie, w tym w szczególności zawarte na jego podstawie Umowy, poddaje się i interpretuje na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego.

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie ani Umowie, zastosowanie mają w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 04/11/2020.